صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

 

بيانيه ي  مأموريت بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان

بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان تنها بيمارستان اين شهرستان است كه به منظور تأمين بهداشت و درمان وآموزش مردم منطقه تأسيس شده است . بيمارستان بر اين باور است كه مي تواند با اجراي مطلوب روندهاي درماني و قوانين و مقررات بهداشتي سلامت مردم را تأمين و بيماري آنان را درمان نمايد . اين بيمارستان برآن است كه با استفاده از مناسبترين رويه ها،فن آوري ها و روشهاي اجرايي نه تنها سلامت مردم را تأمين كند ، بلكه با انجام مطالعات و پژوهش هاي كاربردي كيفيت زندگي مردم را نيز ارتقاءبخشد. 

·      بيمارستان وليعصر(عج) تويسركان در گستره ي فعاليتهاي خود تلاش مي كند تا همواره پاسخگوي انتظارات مردم ، دولت، و كاركنان خود باشد .

·      ما معتقديم با بهبود مستمر در سه حوزه ي سازماندهي ،روشهاي اجرايي و فرآيندهاي كاري مي توانيم رشد و بالندگي    سازمان و نظام سلامت جامعه را تضمين نماييم .

·      بيمارستان با ايجاد ارتباط سازنده با سازمانهاي پيشرو و در سايه ي همت و تلاش كاركنان ،مديران و متخصصان خود همواره   بر آن است تا در جهت پوشش قلمرو فعاليت خود ،مناسبترين فن آوريها،از جمله سامانه اطلاعات مديريت  (MIS ) را به     كار گيرد.

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم