صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

رئيس بخش اورژانس : آقاي دكتر قوام     متخصص  داخلي

سرپرستار بخش : خانم ملكي

سابقه كار : 17 سال

بخش اورژانش با داشتن 12 تخت بستري و 10 تخت سرپائي در حال خدمت رساني به همشهريان عزيز مي باشد

اين بخش با داشتن واحد ترياژ ؛ اتا ق پزشك ؛ واحد بستري و سرپائي منشغول به كار مي باشد

تعداد نيروها : 1 پرستار مرد و 16 پرستار زن

4 بهيار زن 6 بهيار مرد

1 كمك بهيار مرد مي باشد .

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم