صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

رئيس بخش : دكتر تيمورزاده متخصص اطفال

سرپرستار بخش : خانم ميترا عليقارداشي كارشناس پرستاري

اين

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم