صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

شرح وظایف

1-      نظارت بر شبکه آبرسانی بیمارستان.

2-      نظارت بر شبکه جمع آوری فاضلاب.

3-      بررسی وکنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ،تفکیک ،انتقال،نگهداری موقت ودفع زباله های بیمارستانی .

4-      کنترل حشرات وجوندگان با الویت بهسازی محیط واستفاده اصولی از روش های شیمیایی.

5-      نظارت ومداخله در تهیه وکاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان .

6-      نظارت فنی وبهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه.

7-      بررسی وضعیت ایمنی در بخشهای مختلف بیمارستان.

8-      حضور فعال در کمیته بهداشت وکنترل عفونت بیمارستان وپیگیری مصوبات مطرح شده در کمیته .

9-      نظارت در عقد قرار دادهای خدماتی بیمارستان ومطالبه کارت معاینه کارگری وکارت سلامت.

10-  تهیه وتدوین مطالب آموزشی وتشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط وبهداشت عمومی برای کارکنان در دوره های مختلف.

11-  نظارت وکنترل دائم برامورمربوط به رختشویخانه بیمارستان .

ارتباط مستمر با معاونت بهداشتی ودرمان در هماهنگ کردن فعالیت های اجرایی ودستورالعمل ها واقدامات نظارتی در بیمارستان.

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم