صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

كاردان اتاق عمل

شرح وظايف كاردان اتاق عمل با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

1- دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل ( شامل: ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق

3- اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي و كمبودها و نقايص به مسئول مافوق

4-آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها

5-كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق‌رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي، ايمني و

6-آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي

7-كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز ( مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل،‌عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآلات و ...)

8-كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.

9- ايفاي نقش سيار قبل ازعمل:

- برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي لازم به بيمار

- كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي

- كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات

- هدايت بيمار به تخت عمل - قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشش و حريم بيمار حفظ شود

- تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسب نوع و ناحيه عمل

- قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز

10- ايفاي نقش سيار حين عمل:

- حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار - كمك به جراحان و پرستار اسكراب در پوشيدن گان و دستكش و ...

- بازنمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها

- پرب منطقه عمل

- شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از استفاده

- كنترل رعايت نكات استريل در حين عمل

- پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها

- توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تأمين وضعيت جديد در جهت اصلاح تغيير بوجود آمده

- نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به آزمايشگاه بر طبق دستور العمل و دريافت رسيد

- ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت

11- ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل:

كمك در پانسمان محل جراحي

- برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود

- خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

- كمك در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيت ناحيه جراحي

12- ايفاي نقش دست شسته ( اسكراب ) در حين عمل:

دست شستن بر طبق دستورالعمل

- پوشيدن گان و دستكش استريل

- پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها( شامل وسايل جراحي، نخ، درنها، گاز و ...)

- شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده(گاز، لنگاز، قيچي، پنس، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيار

-كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي

- كمك در شستن نهايي پوست بيمار(درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل

- نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل

- اطلاع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شان ها جهت جلوگيري از سوختگي باكوتر

13- ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل:

كمك به پانسمان محل عمل

- برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت‌گرديده

- جمع‌آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون بر حسب سياست بيمارستان.

14- شركت در انجام عمليات احيا در اتاق عمل

15- مراقبت از جسد طبق موازين شرع و استانداردها

16- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش

17- شركت در آموزشهاي ضمن خدمت - بازآموزي و ...

18- مشاركت در برنامه شست و شوي اتاق عمل طبق سياست هاي جاري بيمارستان

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم