صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

شرح وظايف كاردان هوشبري با تكيه بر منشور حقوق مددجو، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

1- دريافت دستور و برنامه تقسيم كار از سرپرستار اطاق عمل

2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارآيي دستگاهها و تجهيزات بيهوشي قبل از شروع هر شيفت كاري( شامل دستگاههاي بيهوشي، ساكشن، مانيتور، پالس اكسي متر و ...) و گزارش هرگونه نقص يا خرابي به سرپرستار

3- اطلاع از وجود داروهاي مورد نياز و امكانات بيهوشي موجود و گزارش موارد ناكافي و يا كمبودها

4-آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضد عفوني و كاربرد آن و رعايت در تمام مراحل عمل

5- آماده نمودن كليه دستگاهها و لوازم مورد نياز بيهوشي بر طبق ليست عمل جراحي

6- كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان ازكامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز(مانند اجازه عمل، آزمايشات ضروري، نوارقلب، مشاوره، آماده بودن خون و ...)

7- اقدامات و تدابير قبل از بيهوشي بيمار:

كنترل آمادگي قبل از عمل

- كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات

- هدايت بيمار به تخت عمل

- همراهي بيمار از ابتدا تا انتهاي عمل

- دادن توضيحات در مورد بيهوشي

- كنترل علائم حياتي و گزارش موارد غيرطبيعي

- برقراري راه وريدي ( IV ) - ثابت نمودن سر بيمار

- در اختيار گذاردن داروها و لوازم مورد نياز بيهوشي به پزشك

- كنترل گازهاي بيهوشي جهت پرهيز از استفاده آنها بجاي يكديگر

اجراي دستورات و همكاري با پزشك

8- اقدامات و تدابير حين بيهوشي بيمار:

- كنترل علائم حياتي

- مانيتورينگ يا كنترل سطح بيهوشي

- كنترل راه‌هوايي بيمار - كنترل جذب و دفع

- مكتوب شدن دستورات شفاهي

- حفظ پوشش و رعايت حريم بيمار طبق موازين شرعي

- ثبت دقيق كليه موارد در فرم مربوطه

- حفاظت از بيمار جهت جلوگيري از سوختگي با كوتر

9- اقدامات و تدابير بعد از بيهوشي بيمار:

- كمك و همكاري با پزشك در بهوش آوردن بيمار

- كنترل علائم حياتي، ثبت آنها و گزارش مواردغيرطبيعي

- كنترل بيمار از نظر بازگشت عكس العملها و رفلكسها و ورود به مرحله هوشياري

- محافظت از سر و اندام

- تنفسي فوقاني در حين انتقال بيمار از تخت عمل به برانكارد-كمك به حفظ پوزيشن و پوشش بيمار در انتقال به ريكاوري.

10- انتقال بيمار به ريكاوري و گزارش مكتوب آخرين وضعيت بيمار(علائم حياتي، روش بيهوشي، داروها، سطح هوشياري، رفلكس ها، رنگ پوست، خونريزي، مايعات دريافتي و خون، مشكلات و عوارض ثبت قبل و حين بي هوشي و ) به مسئول ريكاوري

11- ضد عفوني و آماده كردن كليه وسايل مربوط به بي هوشي جهت عمل بعدي

12- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان و بخش تحت نظر مسئول مربوطه

13- شركت در برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت(بازآموزي و ....)

14- تحويل فرم هاي تكميل شده گزارشات و دارو و موارد كتبي لازم در مراحل قبل، حين و بعد از بيهوشي به مسئول ريكاوري

15- همكاري در انجام عمليات احيا قلبي تنفسي در اتاق عمل

16- همكاري كامل با تيم عمل جراحي

17- مشاركت در برنامه شست و شو اتاق عمل ( واشينگ ) طبق سياست هاي جاري بيمارستان

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم