صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

بهيار

بهيار با تكيه بر رعايت مشنور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي  فعاليت هاي زير را در امر مراقبت از مددجويان و بيماران تحت نظارت مسئول شيفت انجام مي‌دهد.

1-كسب دستور و برنامه كار از مسئول شيفت

2- كمك در امر پذيرش، ترخيص و انتقال مددجويان به / از مراكز بهداشتي درماني و انتقال بيمار از بخش به بخش

3- تامين نيازهاي بهداشتي اوليه مددجو شامل: تأمين بهداشت پوست و مو تأمين بهداشت دهان و دندان

4- كمك در تامين نيازهاي تغذيه اي مددجو شامل: كمك در دادن غذا به بيماراني كه نمي‌توانند به تنهايي غذا بخورند و تغذيه به وسيله لوله معده ( گاواژ )

5- تامين نيازهاي دفعي مددجو: ( استفاده از لوله لگن انما- تعويض كيسه كلستوئي و )

6- كمك در حفظ درجه حرارت طبيعي بدن ( استفاده از كيف آب گرم، يخ، پاشويه و غيره )

7- آماده نمودن تخت ها ( با بيمار بدون بيمار ) و برانكارد

8- كمك به خروج بيمار از تخت و راه رفتن وي

9- كنترل علايم حياتي، جذب و دفع مايعات و ثبت در پرونده

10- گرفتن نمونه هاي آزمايشگاهي شامل مدفوع، ادرار، خلط

11- حضور در زمان تحويل شيفت با حضور پرسنل و گزارش اقدامات انجام شده

12- برقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجويان و پاسخ به آنها و ملاحظه كليه تغييرات حال مددجويان و گزارش به سرپرست مربوطه و ارائه آموزش هاي لازم به مددجو و همكاران زير گروه

13- گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده بطور كامل از بيماران در پرونده باليني بيماران

14- انجام آمادگي هاي قبل و پس از عمل جراحي براساس استانداردهاي موجود پرستاري

15-  پذيرش و آماده سازي مددجو جهت ترخيص و انتقال
 

16- آماده كردن بيمار در موارد لزوم جهت انجام معاينات پزشكي با رعايت منشور حقوق بيمار شامل ( برقراري ارتباط / دادن وضعيت مناسب به بيمار / برداشتن پوشش از محل معاينه و در معرض قرار دادن آن / حفظ محيط مناسب جهت معاينه / در دسترس قرار دادن وسايل معاينه )

17- آماده كردن وسايل جهت استريليزاسيون

18- انجام پروسيجرهايي مانند تعويض پانسمان، انجام  EKG،كشيدن بخيه،‌ تزريقات (عضلاني،‌ زيرپوستي، داخل پوستي، تزريق واكسن ) كمپرس ها تحت نظارت مسئول شيفت

19-  كمك در امر توانبخشي مددجو ( مانند كمك در بكاربردن چوب زير بغل  و پروتزها )

20- انجام و مشاركت در امور مراقبت از جسد طبق موازين شرعي

21- حفظ امنيت بيمار در رابطه با پيشگيري از بروز حوادث احتمالي

22- شركت در كلاس هاي ضمن خدمت و بازآموزي مصوب

23- انجام ساير امور حرفه اي طبق دستور مسئول شيفت

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم