صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

بيماربر

بيمار بر فردي است كه مسئوليت خدمات مربوط به نقل و انتقال وسايل، تجهيزات و بيماران را در بخش و يا ساير واحدها با رعايت تمامي ضوابط، مقررات و آيين نامه انطباق امور فني پزشكي و موازين شرع به شرح زير عهده دارد .

1- كسب دستور و برنامه كار از پرستار

2- كمك و همراهي در آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل،  راديولوژي و ساير قسمت‌ها تحت نظارت پرستار

3- كمك و همراهي جهت انجام مشاوره، آزمايشات، راديوگرافي ها و در خارج از مركز

4- كمك و همراهي كاركنان پرستاري در چرخش بيمار در تخت، پايين آمدن از تخت، راه رفتن،‌ بكار بردن چوب زير بغل،‌ عصا،‌ صندلي چرخدار و برانكارد تحت نظارت پرستار

5- بردن پرونده، برگه هاي عكس برداري،‌ آزمايشات و از بخش ها به راديولوژي و ساير قسمت ها به تنهايي و يا در معيت بيماراني كه قادر به راه رفتن مي باشند.

6- حفظ، نگهداري و ايمني بيمار در هنگام نقل و انتقال

7- انتقال جسد از بخش به سردخانه

8- نقل و انتقال سفارشات از داروخانه، انبار و به بخش

9- بردن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي به آزمايشگاه

10- دريافت جواب آزمايشات، عكس‌برداري و…  از قسمت هاي مربوطه و تحويل به مسئول شيفت

11- كنترل صحت كاركرد برانكارد،‌ صندلي چرخدار ( وسايل كار ) و گزارش به پرستار

12- انجام كليه امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم