صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

منشي بخش

منشي بخش پرستاري مسئوليت انجام كليه امور دفتري بخش را زير نظر مستقيم سرپرستار به شرح ذيل عهده دار مي باشد.

1-كسب دستور و برنامه كار از سرپرستار يا پرستار مسئول

2- انجام امور اداري مربوط به پذيرش، بستري و ترخيص بيماران شامل:

- راهنمايي بيماران درموقع بستري به اطاق، گرفتن لباس، اشياء قيمتي و ... بيمار و تحويل به خانواده... طبق ضوابط مركز

- دريافت پرونده بيمار هنگام پذيرش

- آماده كردن پرونده بيماران بخش

- تكميل روزانه كليه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بيمار

- كنترل روزانه و نگهداري پرونده بيماران، الصاق اوراق آزمايشات و ...

-گرفتن وقت براي بيماران بستري جهت انجام آزمايشات، عكس و... در داخل يا خارج مركز

- پي‌گيري دريافت جواب آزمايشات، مشاوره ها و از داخل يا خارج مركز

- جمع آوري و آماده نمودن پرونده بيماران ترخيصي و تحويل به حسابداري امور بيماران بيمارستان

-كنترل برگ خروج بيماران در موقع ترخيص

- تحويل كليشه راديولوژي و بقيه اوراقي كه بايد در موقع خروج به بيمار داده شود.

3- مرتب نگه داشتن ايستگاه پرستاري و آماده كردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از قبيل برگه علائم حياتي، درخواست آزمايش و غيره

4- تنظيم اوراق اداري و درخواستهاي مختلف در صورت لزوم ارسال و پيگيري آن به بخشها و ساير قسمتهاي اداري، درماني و خدماتي مركز شامل:

- تهيه آمار روزانه بيماران

- تهيه ليست رژيم غذايي بيماران و ارسال به امور تغذيه بيمارستان

- آماده كردن يادداشتهاي مورد نياز بخش( نوشتن، تايپ، تكثير) پاكنويس برنامه كاري كاركنان و ارسال به دفتر پرستاري

- فرستادن اوراق مشاوره پزشكي و اوراق مختلف به بخشها و دفتر پرستاري

-آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهاي انبار، خريدهاي مستقيم، تعميرات و پيگيري امور مربوط به آن

- ثبت و ورود اطلاعات و نسخ دارويي، وسايل مصرفي و درخواست آزمايشگاه و  راديولوژي به رايانه با هماهنگي سرپرست مربوطه

5- پاسخ به تلفن ها، دريافت و رساندن پيغام ها به پزشكان، كادر پرستاري، كاركنان و بيماران

6- رسيدگي به مشكلات و سئوالات بيمار و خانواده در امور پذيرش و ترخيص

7- شركت در دوره هاي آموزش شغلي

8- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم