صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

سرپرستار

سرپرستار مركز آموزشي بهداشتي، درماني و توانبخشي پرستاري است كه اداره كاركنان پرستاري، تجهيزات و ارائه خدمات پرستاري يك واحد را بر عهده دارد.

وظايف سرپرستار مركز ( بهداشتي، درماني و توانبخشي) براساس اصول مديريت و با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير است:

الف- جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي:

1- بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت

2- تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان

3- برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي

4- تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

5- تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت ( تقسيم كار )

6- برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

7- برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري، استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز

8- برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي

8- برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران، خانواده و ( مراقبت از خود و توانبخشي و )

9- پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

10- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري

11- برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

ب: سازماندهي:

12- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه (كاركنان، مددجويان / بيماران و )

13- توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

14- برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها

 

15- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

16- ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها

17- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان، مددجويان / بيماران جهت بهبود وضعيت

18- همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

19- ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ( شامل: درخواست ها، وقايع غير مترقبه حوادث، كمبودها و نقايص، نيازها و )

20- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت،‌ باز آموزي و كاركنان

21- مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه

22- مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري

23- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج- هدايت و رهبري: كنترل هدايت و ارزشيابي

24- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

25- تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

26- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق: بررسي رضايت‌مندي مددجويان، بيماران، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده، چك ليست و )

27- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

28- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، مددجويان، خانواده و دانشجويان

29- كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن

30- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه

31- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

32- نظارت مستمر بر اقدمات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها

33- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي

34- نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه

 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم