صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

 

 

نام کمیته

اعضا

پاسداری از ارزش های  متعالی

دکتر نیکزاد ( رئیس بیمارستان ) –آقای بصیری( مدیر بیمارستان ) – خانم زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – خانم رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– دکتر رضوی ( متخصص داخلی)

اخلاق پزشکی و مراعات  موازین شرع در فعالیت های بیمارستانی

آقایان : دکتر نیکزاد( رئیس بیمارستان ) - بصیری ( مدیر بیمارستان )– میر معینی( مسئول حراست )  

خانم ها : زبده (مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )

نظارت و ارزشیابی

آقایان : دکتر نیکزاد ( رئیس بیمارستان ) – بصیری ( مدیر بیمارستان )– دکتر رضوی( متخصص داخلی)  – عباس مالمیر( کارگزین )  – اسکندری( سرپرستار ) -  دکتر سلطانیان ( متخصص جراحی ) – محمد رضا مالمیر( مسئول خدمات )

خانم ها : زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– جامع دری ( مسئول آزمایشگاه )– قاسمی( مسئول حسابداری )   

مدیریت کیفی

آقایان : دکتر نیکزاد ( رئیس بیمارستان ) – دکتر رضوی( متخصص داخلی)  – بصیری ( مدیر بیمارستان )– اسکندری( سرپرستار ) –

خانم ها : زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– قاسمی( مسئول حسابداری )    -

اسنادو مدارک پزشکی و پرسنل پزشکی و کارکنان بیمارستان

آقایان : دکتر نیکزاد( رئیس بیمارستان )  – دکتر رضوی( متخصص داخلی)  – اسکندری ( سرپرستار ) – بصیری( مدیر بیمارستان ) – دکتر سلطانیان( متخصص جراحی )  – دکتر شریفی ( متخصص اطفال ) -مهندس باقري(his)

خانم ها :   – زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی( سوپروایزر آموزشی ) – قاسمی( مسئول حسابداری )    – الوندی ( مسئول بایگانی ) -

سوانح و فوریت های پزشکی و حوتدث غیر مترقبه

آقایان : دکتر نیکزاد ( رئیس بیمارستان ) – بصیری ( مدیر بیمارستان )– دکتر رضوی ( متخصص داخلی) – دکتر سلطانیان ( متخصص جراحی ) – دکتر گلزاده ( متخصص بیهوشی ) –

خانم ها : زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی( سوپروایزر آموزشی ) – بهرامی ( سرپرستار )

شیر مادر

آقایان : دکتر نیکزاد( رئیس بیمارستان )  –بصیری ( مدیر بیمارستان )– دکتر شریفی ( متخصص اطفال ) –

خانم ها :  زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– معافی( ماما مسئول )  – دکتر قضاتی ( متخصص زنان ) – دکتر شیر علی ( متخصص زنان ) – صالحی( سرپرستار اطفال )  – قلخانی( سرپرستار نوزادان )  – کزازی( سرپرستار زنان  )   – جاودان ( کارشناس تغذیه شیر مادر )

تغذیه ، دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

آقایان : دکتر نیکزاد ( رئیس بیمارستان ) – دکتر رضوی ( متخصص داخلی) – دکتر سلطانیان ( متخصص جراحی ) – بصیری( مدیر بیمارستان ) - بابائی ( مسئول داروخانه ) – محمد حسین محمد ظاهری ( کارپرداز ) – محمد رضا مالمیر ( مسئول خدمات ) – بیاتی ( مسئول انبار ) -

خانم ها : دکتر دارائی (داروساز ) – زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– شرعیاتی( مسئول بهداشت )  – جامع دری( مسئول آزمایشگاه )  – رجبی( سوپروایزر آموزشی )  – نورعلئیی ( کارشناس تغذیه )

مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

آقایان :دکتر نیکزاد( رئیس بیمارستان )  – دکتر رضوی ( متخصص داخلی) – دکتر سلطانیان( متخصص جراحی )  – دکتر عصاری ( دکترای آزمایشگاه )– دکتر شریفی ( متخصص اطفال ) – دکتر کاظمی( متخصص داخلی )  – دکتر پورزاهد( متخصص قلب )

خانم ها : زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– الوندی( مسئول بایگانی )  

بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی

آقایان :دکتر نیکزاد( رئیس بیمارستان ) - دکتر رضوی ( متخصص داخلی) –دکتر سلطانیان ( متخصص جراحی ) – دکتر عصاری ( دکترای آزمایشگاه )–بصیری ( مدیر بیمارستان )_ اسکندری( سرپرستار )  –مالمیر( مسئول خدمات )  – امین محمد ظاهری(مسئول اتوکلاو )  –محمد حسین محمد ظاهری( کارپرداز )  

خانم ها : زبده ( مدیر خدمات پرستاری ) –شرعیاتی ( مسئول بهداشت ) – رجبی ( سوپروایزر آموزشی )– معافی ( ماما مسئول ) - ایرانپور (سرپرستار جراحی )  

 

 

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم