صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

رئیس بیمارستان

 

مدیر داخلی

حسابداری

بایگانی

کارگزینی

درآمد

خدمات

واحد فناوری اطلاعات

تاسیسات

بهداشت محیط

 

مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزر آموزشی

پرستار کنترل عفونت

سوپروایزرین در گردش

بخش جراحی

بخش داخلی

بخش دیالیز

بخش اطفال و نوزادان

بخش اورژانس

بخش زنان

بخش زایمان

بخش اتاق عمل

بخش سی سی یو

 

آزمایشگاه

 

رادیولوژی

 

داروخانه

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم