شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

 

نام ونام خانوادگی : خانم پور جبار

 سمت:  مسئول كارگزيني                                        

تحصيلات : کارشناس                                              

اهم شرح وظایف:

1-    جمع آوري ماموريتهاي اداري پرسنل و جمع بندي آنها و ارسال به واحد حسابداري شبكه بهداشت

2-   احتساب باقي مانده مرخصي پرسنل به صورت سالانه

3-  ثبت مرخصي هاي استحقاقي و استعلاجي پرسنل

4-  نظارت بر حضور و غياب كاركنان مراكز بهداشتي درماني

5-  انجام تسويه حساب جهت كاركنان طرحي و باز نشسته

6-  آموزش نيروهاي جديد الورود از نظر رعايت قوانين و مقررات اداري

7-  انجام مكاتبات اداري و بررسي وام هاي دريافتي كاركنان

تلفن تماس :81-4222180   داخلي 112                                                                                                                        

                                                                 

 

****

نام ونام خانوادگی :  شيرين پورجبار

 سمت:  امور اداري (بايگاني و كارگزيني و مسول تحول اداري)                 

 تحصيلات : كارشناس                                                

اهم شرح وظایف:

1-    تحويل و ثبت نامه هاي دريافتي از دبير خانه به صورت روزانه

2-   طبقه بندي و بايگاني نمودن نامه ها به صورت روزانه

3-  تحويل و تحول پرونده هاي پرسنلي و آموزشي كاركنان به واحد هاي كارگزيني و آموزش

4-  انجام امور اداري و ثبت مرخصي پرسنل با هماهنگي مسئول كارگزيني

5-  تشكيل پرونده جهت نيروهاي جديد الورود

6-  آموزش نيروهاي جديد الورود از نظر رعايت  قوانين و مقررات اداري

7-  انجام امور مربوط به تحول اداري

8-  انجام ساير امور محوله به تشخيص مقام مافوق

تلفن تماس:         81- 4222180  داخلي 131

 

ساعت
اوقات شرعی