شبكه بهداشت و درمان تويسركان
صفحه اصلي |معرفي شهرستان |رسالت |نقشه سایت |دورنما|خط مشي كيفيت |لينك هاي مفيد |ديدني هاي شهرستان |تماس با ما
تقویم

مسئول واحد گسترش :

آقاي عباس سوري     

                                           

كارشناس گسترش شبكه ها:

خانم مريم پورجبار   

                                                         

مسئول آمار :                                                               

خانم نسترن آهنگران                                                                                                                  

کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

معصومه مهدیانی                  

 

====================================

شرح وظايف شغلی  :

1. تعیین پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی درمنطقه ونمایش آن درنقشه

2. بررسی وتطبیق شرایط جغرافیای وجمعیتی منطفه باامکانات فنی وپوشش واحدهای      

  بهداشتی وپیشنهاداصلاح طرحهای گسترش ویاتبدیل واحدها

3. نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ،ادغام خدمات وهماهنگی واحدهای بهداشتی

4. تهیه واجرای پروژه های تحقیقات کاربردی درزمینه های مربوط به نظام بهداشتی درمنطقه 

5. مشارکت درآموزش دانشجویان گروه پزشکی وپیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام میشوند

6. مشارکت وپیگیری پروژه های جدیدمربوط به سیستم خدمات نظیر BMN و...

8. گزارش تنگناها ونارساییهای موجود وپیشنهادراه حل مناسب

9. هماهنگی وهمکاری بابرنامه های جاری بهداشتی درمنطفه

10. همکاری با مرکز آموزش بهورزی برای انتخاب وتربیت بهورزان بومی

11. تدوین وپیشنهادواجرای برنامه های بازآموزی وآموزش حین خدمت برای کارکنان    

 بهداشتی   ومشارکت دراجرای آنها

12. نظارت برآموزش کادرکمکی موردنیازمرکزبهداشت

13. انجام سایردستورات مربوط به خدمات بهداشتی منطقه

14. تحلیل شاخصهای بهداشتی منطقه باهمکاری واحدهای ذیربط

15. برنامه پزشک خانواده

16.پیگیری زیجهای سلامت وحیاتی

ساعت
اوقات شرعی