صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

پیام شماره 2):حاکمیت بالینی) 

آیا می دانید حاکمیت بالینی چیست؟

 

             حاکمیت بالینی چارچوبی است که از طریق آن تشکیلات نظام سلامت برای حفظ و ارتقاء مستمر استانداردهای مراقبت ، پاسخگو می گردد  و این امر با بوجود آوردن محیطی که محور آن تعالی خدمات بالینی است تقویت می شود .

 

 

کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان ولیعصر(عج) تویسرکان

 

 

 

پیام شماره 6

                                 

راهکارها در ارائه خدمات سلامت بسیار با اهمیت هستند

     چراکه آنها

تفاوتها و اختلافات موجود در ارائه خدمات درمانی برای یک مورد منفردرا کاهش می دهند و به ارائه دهندگان خدمات کمک می کنند که در مورد بهترین روش ارائه درمان به توافق برسند.

منجر به کاهش تعدادمنابع آموزشی موجود می شوند .

درمانگران را از رایج ترین درمانهای مبتنی بر شواهد موجود مطلع می نمایند .

منجر به تهیه استانداردهایی برای ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات (ممیزی بالینی )می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام 5:

Risk Management

بررسی ها نشان داده است که انسانهای بی کفایت مسئول حداکثر 1% مشکلات و خطاها هستند . سایر خطاها ( 99%) توسط انسانهای خوب و کارآمدی انجام می شود که می خواهند کارشان را به بهترین صورت انجام دهند ، اما مرتکب اشتباهات ساده ای می شوند و این سیستم و فرآیندهای آن است که محیط مناسبی را برای این موضوع فراهم می آورد.

          "پس باید فرآیندها و نقاط ضعف آنها را بشناسیم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شماره 4:

    ممیزی بالینی

ممیزی بالینی فرایندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از مجموعه ای از فعالیتهای به هم مرتبط تشکیل شده است .

در این فرایند استاندارد ارائه خدمت یا مراقبت مورد نظر تعیین و تدوین می شود ، سپس وضعیت موجود بررسی گردیده و مواردی که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص می شود.

در نهایت در مکانهایی از اختلاف ، که امکان مداخله وجود دارد مداخله صورت گرفته و پس از یک بازه زمانی مناسب ، به منظور ارزیابی میزان اثربخش بودن مداخله انجام شده ممیزی مجدد انجام می شود .

              به مجموعه این فرایندها چرخه ممیزی بالینی گفته می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شماره 3:    

کیفیت خدمات سلامت که هدف نهایی حاکمیت بالینی است ، عبارت است از   ارائه خدماتی که بیماران می خواهند (کیفیت از دید بیمار ) و خدماتی که برایشان لازم است (کیفیت حرفه ای ) در زمان مناسب ، توسط فرد مناسب با استفاده از کمترین منابع  و بدون خطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شماره 2:   

اگر سازمانها و محیط های شغلی ، اجتناب ناپذیری رخداد خطا را بپذیرند و به اهمیت  جمع آوری اطلاعات در مدیریت خطا پی ببرند ، تلاشهای سیستماتیک در ارتقای امنیت، به طور حتم میزان و شدت حوادث ناگوار را کاهش خواهد داد.

 

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم