صفحه اصلي |معرفي شهرستان |لينك هاي مفيد |معرفي بيمارستان |چشم انداز |ماموريت|ارزش هاي بيمارستان |تماس با ما
ساعت

شرح وظايف مسئول حاكميت باليني :

1- استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستان

2- نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت  بالینی در بیمارستان

3- تعيين اهداف و استراتژي هاي كلان بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني در حوزه تحت پوشش

4-برنامه ريزي كلان در جهت استقرار و اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار  در راستاي نظام حاكميت باليني

5- پيگيري در خصوص ايجاد نظام جامع مديريت خطر

6- پيگيري در خصوص ايجاد نظام يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده

7- پيگيري در خصوص نظام رسيدگي به شكايات

8- انجام مميزي باليني در بخش هاي بيمارستان

9- تدريس كلاس هاي حاكميت باليني

                                  

اوقات شرعی
تقویم
آموزش مداوم